Yrityksen ALV ilmoitus – yleiset virheet ja myöhästymiset

Yrityksen arvonlisäveron (ALV) ilmoittaminen ja maksaminen on tärkeä osa yrityksen verotusta Suomessa. ALV on verotettavaa arvoa, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan. Yrityksen on ilmoitettava ja maksettava ALV jokaiselta verokaudelta, vaikka sillä ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa.

ALV-ilmoituksen täyttöohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta. Ilmoitus on annettava jokaiselta verokaudelta, yleensä kuukausittain. Ilmoituksen täyttöohjeessa käydään läpi, miten ilmoitus täytetään ja mihin tietoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yrityksen on myös ilmoitettava ja maksettava ALV OmaVerossa.

Yrityksen on tärkeää varmistaa, että sen ALV-ilmoitus on täytetty oikein ja maksettu ajallaan. Väärin täytetty tai myöhässä maksettu ALV-ilmoitus voi johtaa sanktioihin ja lisäkustannuksiin. Yrityksen on myös tärkeää seurata omaa ALV-velvollisuuttaan ja varmistaa, että se täyttää kaikki vaatimukset.

Yrityksen Alv Ilmoituksen Perusteet

Yrityksen arvonlisäveroilmoituksen antaminen on pakollista, jos yritys kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoituksen tarkoitus on ilmoittaa verottajalle yrityksen arvonlisäverollinen toiminta verokauden aikana. Verokausi on yleensä kuukausi, mutta yritys voi hakea pidempää verokautta Verohallinnolta.

Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa. Ilmoituksen antamatta jättämisestä voi seurata veronkorotus ja veronlisäys.

Ilmoituksen täyttöohjeet löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta. Ilmoituksen voi täyttää joko paperilomakkeella tai sähköisesti OmaVerossa. Sähköinen ilmoitus on suositeltava vaihtoehto, sillä se on nopeampi ja helpompi tapa hoitaa ilmoitus.

Ilmoituksen täyttämisessä on tärkeää olla tarkkana ja huolellinen. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa tarkasti yrityksen arvonlisäverollinen myynti, ostot ja veron peruste. Yrityksen tulee myös ilmoittaa mahdolliset arvonlisäveron alarajahuojennukset ja muut vähennykset.

Yrityksen kannattaa seurata tarkasti arvonlisäveron ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä ja maksamista, sillä ilmoituksen laiminlyönnistä voi seurata merkittäviä taloudellisia seuraamuksia.

Alv Ilmoituksen Täyttäminen

Yrityksen arvonlisäveroilmoituksen täyttäminen on tärkeä osa yrityksen verotusta. Ilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa. Ilmoituksen täyttämisessä on useita asioita, jotka on otettava huomioon.

Ilmoituksen täyttöohje

Arvonlisäveroilmoituksen täyttöohje löytyy Vero.fi-sivustolta. Ohjeen avulla yrityksen arvonlisäveroilmoitus voidaan täyttää oikein ja välttää virheet. Ilmoituksen täyttöohjeessa käydään läpi kaikki tarvittavat tiedot, jotka tulee ilmoittaa.

Ilmoituksen korjaaminen

Jos ilmoituksessa on tapahtunut virhe, sen voi korjata jälkikäteen. Korjaaminen onnistuu esimerkiksi Vero.fi-sivustolla olevan ohjeen avulla. Ilmoituksen korjaaminen on tärkeää, jotta yrityksen verotus on oikein.

Verokauden muutos

Jos yrityksen verokausi muuttuu, se tulee ilmoittaa Verohallinnolle. Verokauden muutos vaikuttaa arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen. Muutoksen ilmoittamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia yrityksen verotuksessa.

Maksutiedot

Arvonlisäveron maksutiedot löytyvät Vero.fi-sivustolta. Maksutiedot sisältävät tilinumeron ja viitenumeron, joiden avulla arvonlisävero maksetaan. Maksutiedot tulee tarkistaa ennen maksun suorittamista.

Vähennysoikeus

Yrityksellä on oikeus vähentää arvonlisäveron, joka on maksettu toiselle yritykselle. Vähennysoikeus koskee vain arvonlisäverollista toimintaa. Vähennysoikeus on tärkeä osa yrityksen verotusta, sillä se vähentää yrityksen arvonlisäverokuluja.

Yrityksen arvonlisäveroilmoituksen täyttäminen on tärkeä osa yrityksen verotusta. Ilmoituksen täyttöohjeen avulla yrityksen arvonlisäveroilmoitus voidaan täyttää oikein ja välttää virheet. Ilmoituksen korjaaminen on tärkeää, jos ilmoituksessa on tapahtunut virhe. Verokauden muutos ja maksutiedot tulee ilmoittaa Verohallinnolle. Yrityksellä on oikeus vähentää arvonlisäveron, joka on maksettu toiselle yritykselle.

Yleiset Virheet Ja Niiden Välttäminen

Yleisimmät Virheet

Yrityksen alv-ilmoituksessa esiintyy usein virheitä, jotka voivat johtaa veroseuraamuksiin tai jopa veronkorotuksiin. Yleisimmät virheet ovat seuraavat:

 • Virheelliset tiedot: Alv-ilmoitukseen on merkittävä kaikki myynti- ja ostotapahtumat, joissa on ollut arvonlisäveroa. Usein ilmoituksessa on virheellisiä tietoja, kuten väärät summat tai puuttuvia tietoja.
 • Myöhästyminen: Alv-ilmoitus on annettava määräaikaan mennessä. Myöhästyminen johtaa usein veronkorotuksiin.
 • Väärä arvonlisäverokanta: Arvonlisävero määräytyy tuotteen tai palvelun mukaan. Väärä arvonlisäverokanta johtaa virheellisiin ilmoituksiin ja veroseuraamuksiin.
 • Väärä alv-kausi: Alv-ilmoitus on tehtävä säännöllisesti, yleensä kuukausittain tai neljännesvuosittain. Väärä alv-kausi johtaa virheellisiin ilmoituksiin ja veroseuraamuksiin.

Välttämisen Vinkit

Yrityksen kannattaa välttää edellä mainittuja virheitä, jotta välttyy veroseuraamuksilta ja veronkorotuksilta. Seuraavat vinkit auttavat välttämään yleisimmät virheet:

 • Tarkista tiedot: Tarkista kaikki ilmoitukseen merkittävät tiedot huolellisesti. Varmista, että kaikki tiedot ovat oikein ja täydellisiä.
 • Seuraa aikatauluja: Seuraa tarkasti ilmoitusten antoaikatauluja. Varmista, että ilmoitus annetaan ajoissa.
 • Tarkista arvonlisäverokanta: Tarkista huolellisesti arvonlisäverokanta, joka koskee tuotetta tai palvelua. Varmista, että käytetty arvonlisäverokanta on oikea.
 • Varmista alv-kausi: Varmista, että yrityksesi ilmoittaa alv oikein oikealla alv-kaudella.

Noudattamalla edellä mainittuja vinkkejä, yrityksesi voi välttää yleisimmät virheet alv-ilmoituksessa ja välttyä veroseuraamuksilta.

Alv Ilmoituksen Tarkistaminen Ja Korjaaminen

Yrityksen tulee tarkistaa alv-ilmoituksensa tiedot huolellisesti ennen sen lähettämistä. Tarkistuksen jälkeen ilmoitus tulee lähettää OmaVerossa tai Ilmoitin.fi-palvelussa.

Jos ilmoituksessa havaitaan virhe, se tulee korjata mahdollisimman pian. Ilmoituksen korjaaminen onnistuu myös OmaVerossa tai Ilmoitin.fi-palvelussa.

Jos yritys on jo lähettänyt ilmoituksen, mutta huomaa myöhemmin siinä virheen, se tulee korjata mahdollisimman pian. Virheen korjaaminen onnistuu OmaVerossa tai Ilmoitin.fi-palvelussa.

Alv-ilmoituksen korjauksessa tulee huomioida seuraavat seikat:

 • Korjaus tulee tehdä alkuperäiselle ilmoitukselle, ei uudelle ilmoitukselle.
 • Korjaus tulee tehdä viimeistään seuraavan ilmoituskauden loppuun mennessä.
 • Korjatut tiedot tulee ilmoittaa myös veroilmoituksen erittelyosassa.

Jos yritys on jo maksanut liikaa alv, se voi hakea palautusta negatiivisen alv-ilmoituksen kautta. Tämä tulee tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun alv on maksettu.

Yrityksen tulee siis tarkistaa alv-ilmoituksensa tiedot huolellisesti ja korjata mahdolliset virheet nopeasti. Näin vältytään mahdollisilta sanktioilta ja varmistetaan alv-asioinnin sujuvuus.

UKK

Miten usein yrityksen on annettava alv-ilmoitus?

Yrityksen on annettava alv-ilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaikka arvonlisäverollista toimintaa ei olisi ollut. Verokausi on yleensä kuukausi, mutta se voi olla myös neljännesvuosi tai kalenterivuosi, jos yrityksen liikevaihto ei ylitä tiettyä rajaa. Yrityksen on ilmoittauduttava alv-rekisteriin, jos sen liikevaihto ylittää tietyn rajan.

Miten alv-ilmoitus annetaan?

Alv-ilmoitus annetaan sähköisesti Verohallinnon OmaVerossa. Ilmoituksen voi antaa myös paperilomakkeella, mutta tällöin on käytettävä Verohallinnon hyväksymää lomaketta.

Mitä tietoja alv-ilmoitukseen pitää sisällyttää?

Alv-ilmoitukseen pitää sisällyttää yrityksen myynti- ja ostotiedot, verokauden laskennallinen arvonlisävero sekä mahdolliset verovähennykset. Ilmoituksessa pitää eritellä myynti kotimaassa ja muissa EU-maissa sekä osto kotimaasta ja muista EU-maista.

Miten alv-ilmoituksen tietoja voi korjata?

Jos huomaat virheen alv-ilmoituksessa, voit korjata sen seuraavassa ilmoituksessa tai lähettää korjausilmoituksen erikseen. Jos korjaat ostojen veron määrää, muista tarvittaessa korjata myös veron perustetta, esimerkiksi hankintahintaa.

Mitä seurauksia on, jos alv-ilmoitus jätetään antamatta tai se annetaan myöhässä?

Jos alv-ilmoitus jätetään antamatta tai se annetaan myöhässä, yritykselle voidaan määrätä veronkorotus ja veronlisäys. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia seuraamuksia yritykselle.