Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Käännetty arvonlisäverollisuus on käytössä rakennusalalla. Käytännössä rakennusalan käännetty arvonlisäverollisuus tarkoittaa sitä että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteissa verosta vastaa ostaja myyjän sijaan, kuten yleisesti arvonlisäverotuksessa.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011 ja sitä sovelletaan kun verovelvollisuus on syntynyt 1.4.2011 tai sen jälkeen. Sitä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty jo ennen 1.4.2011.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on käytössä Suomessa myytävissä rakentamispalveluissa tai työvoiman vuokrauksessa rakentamispalvelua varten. Ostajan ollessa elinkeinoharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua käännetty arvonlisäverovelvollisuus on käytössä. Mikäli kyseessä on tavaroiden myyntiä tai rakentamispalvelun myyntiä yksityishenkilölle, ei käännettyä arvonlisäverotusta voi käyttää.

Käänteisen arvonlisäverotuksen piiriin ei lasketa rakentamispalveluista töihin liittyvää suunnittelua, valvontaa tai muita niihin verrattavia palveluita. Arvonlisäverolain mukaan rakentamispalvelua ovat kiinteistöön kohdistuvat rakennus-  ja korjaustyöt ja työn yhteydessä asennettujen tavaroiden luovuttaminen.

Kun käytössä on käännetty arvonlisäverotus, ilmoitetaan sen piiriin kuuluvat tiedot rakentamispalveluiden myynneistä ja ostoista Verohallinnolle kausiveroilmoituksella. Ilmoitukset ja maksut tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaan. Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero.

Ostotilanteissa on myyjän tehtävä selvittää, täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Vaikka käytössä onkin käännetty arvonlisäverovelvollisuus, myyjän on silti aina annettava lasku ostajalle. Myyjä kuitenkin laskuttaa ostajaa silloin verottomalla laskulla. Laskussa on noudatettava yleisiä laskumerkintöjä. Laskuun on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste eli tieto siitä että ostaja on verovelvollinen ja verovelvollisuuden tunniste. Suomalaisen ostajan arvonlisäverotunniste kotimaisessa kaupassa on Y-tunnus.

Tiivistettynä käänteinen arvonlisäverovelvollisuus toteutuu ja sitä käytetään rakennusalan verotuksessa kun ostaja on verovelvollinen. Käänteinen arvonlisäverotus ei ole käytössä kun ostajana on yksityishenkilö tai kyseessä on tavaroiden myynti. Ostotilanteissa on myyjän vastuulla selvittää ostajan verovelvollisuus ja ostotilanteissa luovuttaa aina lasku, joka on veroton. Laskutuksessa on noudatettava yleisiä laskutusmerkintöjä eli laskusta tulee löytyä tieto ostajan verovelvollisuudesta ja verovelvollisuuden tunniste yli Y-tunnus. Veroilmoitukset tehdään normaalista kausiveroilmoituksella.

Leave A Response