Arvonlisäverolaki

Tämä artikkeli kertoo arvonlisäverolaista. Käymme läpi asioista, mitä sinun tulisi tietää siitä. Itse lakikokonaisuus on tunnetusti melko laaja ja vaikeaselkoinen, joten olemme poimineet merkittävimpiä kohtia sieltä ja yrittäneet kääntää niitä selkokielelle.

Arvonlisäverolaki

Käydään läpi muutamia tärkeimpiä poimintoja.

Milloin arvonlisävero suoritetaan valtiolle

1 §: ”Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään:

1) liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä;

2) Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista; (29.12.1994/1486)

3) Suomessa tapahtuvasta 26 a §:ssä tarkoitetusta tavaran yhteisöhankinnasta; (29.12.1995/1767)

4) Suomessa tapahtuvasta 72 l §:ssä tarkoitetusta tavaran siirrosta varastointimenettelystä.(29.12.1995/1767)

Milloin myyjä ei ole verovelvollinen

3 §: ”Myyjä ei ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella merkitty verovelvolliseksi.”

9 §: ”Jos ulkomaalaisella ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole 12 §:n 2 momentin nojalla hakeutunut verovelvolliseksi, verovelvollinen ulkomaalaisen Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista on ostaja.”

Milloin toiminta on arvonlisäverovelvotonta

34 §: ”Veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä.”

37 §: ”Veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä.”

39 §: ”Veroa ei suoriteta koulutuspalvelun myynnistä.

Veroa ei myöskään suoriteta, kun koulutustoimen harjoittaja luovuttaa koulutuksensaajalle koulutuksen yhteydessä koulutukseen tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita.

Oppilaitoksessa koulutuksensaajalle tapahtuvasta ravintola- tai ateriapalvelusta ei kuitenkaan suoriteta veroa, kun palvelu tapahtuu koulutuksen yhteydessä ja palvelu liittyy tavanomaisesti koulutukseen.”

41 §: ”Veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä.”

43 a §: ”Veroa ei suoriteta sijoituskullan myynnistä ja välityksestä.”

44 §: ”Veroa ei suoriteta vakuutuspalvelun myynnistä ja välityksestä.”

Miten arvonlisävero lasketaan

73 §: ”Myynnistä suoritettavan veron peruste on vastike ilman veron osuutta, ellei 73 c §:ssä toisin säädetä. Vastikkeella tarkoitetaan myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki hinnanlisät.”

Mitä arvonlisäverosta voi vähentää

78 §: ”1) ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä;

2) verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio; (29.12.1994/1486)

3) palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus. (29.12.1994/1486)

Mikä on arvonlisäveron verokanta

84 §: ”Suoritettava vero on 24 prosenttia veron perusteesta, ellei 85 tai 85 a §:ssä toisin säädetä.”

85 §: ”Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 14 prosenttia veron perusteesta:

1) ruokatavara, juoma ja muu sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aine ja niitä valmistettaessa tai säilöttäessä käytettävä mauste, säilöntäaine, väri- ja muu lisäaine (elintarvike);

2) ravintola- ja ateriapalvelut, lukuun ottamatta 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutuksia;

3) rehu ja rehuseos sekä niiden valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet sekä rehukala (rehuaine).”

85 a §: ”Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta:

1) henkilökuljetus;

2) majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen;

3) palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen;

4) teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut;

5) Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista;(31.8.2012/492)

6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella;

7) kirja;

8) sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina;

9) 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta kuitenkin vain silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä;

10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus.”

Vähennettävä arvonlisävero

102 §: ”Verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten:

1) toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron taikka ostosta 8 a–8 c tai 9 §:n perusteella suoritettavan veron; (16.7.2010/686)

2) maahan tuomastaan tavarasta suoritettavan veron;

3) tekemästään yhteisöhankinnasta suoritettavan veron;”

 

HUOM! Kaikki otteet ovat lainauksia suoraan laista. Osa lainauksista saattaa olla puutteellisia ja kannattaa huomata, että ne ovat kokonaisuudesta irrallaan. Koimme, että nämä ovat tärkeitä ja merkittäviä osia tietää. Laista löytyy toki paljon lisää tärkeää ja hyödyllistä tietoa, mutta liika tieto voi olla liikaa.

Lisää tietoa arvonlisäverolaista antaa finlex.fi:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501

2 Comments

Leave A Response