Arvonlisävero 2015

Arvonlisävero on luonteeltaan kulutusvero, jonka tavaran tai palvelun myyjä lisää myyntihintaan. Vero peritään ostajalta, eli kuluttajalta myynnin yhteydessä. Myyjä tilittää arvonlisäveron valtiolle, ja arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat joko tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai jotakin näihin rinnastettavaa toimintaa.

Arvonlisäveron määrä Suomessa vuonna 2015:

Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%
Elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut 14%
Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut sekä televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset  

10%

 

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty muutamia laissa erikseen mainittuja toimintoja, muun muassa kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Mikäli yritys myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluita, ei se ole arvonlisäverovelvollinen.

Vuosi 2015 toi muutamia muutoksia arvonlisäverotukseen ja siihen liittyviin säädöksiin. Vuoden 2015 alusta alkaen kuluttajille myydyt tele-, radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut.

Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen kuljetettavien sanoma- ja aikakauslehtien myynti muuttui arvonlisäverolliseksi 1.1. Kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvien sanoma- ja aikakauslehtien myynti verotetaan kotimaan myyntinä, vaikka lehti kuljetetaan Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen.

Myyntiä ei jatkossa enää lueta arvonlisäverottomaksi vientimyynniksi. Myynnistä ei kuitenkaan suoriteta arvonlisäveroa siltä osin kuin veroa on suoritettava lehden maahantuonnista.

Kyseisen muutoksen tavoitteena on estää verosyistä tapahtuva lehtien kierrätys Ahvenanmaan maakunnan kautta muualle Suomeen.

Leave A Response